Sửa lỗi Visual Editor Wordpress không load sửa được bài viết

Vừa rồi mình update lên Wordpress 4.5.3 và khi sửa bài viết thì Visual Editor và Text tab không thể kết nối với nhau, khung chỉnh sửa trực quan Visual không load được, phải bấm qua khung Text để sửa cập nhật bài viết. Sau khi kiểm tra và thử CHMOD lại các thư mục wp-includes, wp-admin thì vẫn bị lỗi. Google một hồi thấy có bạn đã tìm ra cách khắc phục tạm thời là thêm đoạn code sau vào wp-config.php:


// https://wordpress.org/support/topic/visual-editor-not-working-in-wordpress-45
define('CONCATENATE_SCRIPTS', false ); //

Đặt đoạn code trên dưới dòng :

/** Sets up WordPress vars and included files. */
require_once(ABSPATH . 'wp-settings.php');

CONCATENATE_SCRIPTS dịch ra là nối chuỗi, gom tất cả file js lại thành một để load 1 lần cho lẹ, giảm tải server

<script src=”http://somewordpress.site/wp-admin/load-scripts.php?c=1&amp;load=jquery-ui-core,jquery-ui-widget,jquery-ui-mouse,jquery-ui-sortable,hoverIntent,common,jquery-color,wp-ajax-response,wp-lists,jquery-ui-resizable,quicktags,jquery-query,admin-comments,postbox,dashboard,thickbox,plugin-install,media-upload&amp;ver=e0f647a6df61adcc7200ce17a647db7f” type=”text/javascript”></script>

5/5 - (1 bình chọn)